Användarvillkor

EhandelSE AB tillhandahåller en tjänst som består av produktion och distribution av digitala shoppingupplevelser för konsumenter, s.k. LiveShopping. Tjänsten tillhandahålls under benämningen ”Showroom”. EhandelSE AB benämns i det följande ”Showroom”. På webbplatsen showroom.shopping (”Webbplatsen”) tillhandahåller Showroom en plattform för LiveShopping där besökare över 16 år kan ta del av videos och innehåll som Showrooms kunder publicerar på Webbplatsen för att marknadsföra deras produkter och/eller tjänster åt konsumenter (”Tjänsten”).Genom att använda dig av Tjänsten och/eller skapa ett användarkonto på Webbplatsen (”Showroom-konto”) bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsten (”Användarvillkor”). Användarvillkoren gäller även för mobila webbplatser samt appar som Showroom tillhandahåller för IOS och Android, om inte annat uttryckligen framgår av särskilda villkor i sådan specifik tjänst.

1. INFORMATION OM OSS

1.1. Tjänsten tillhandahålls av EhandelSE AB, org. nr: 556861-7517.

1.2 För att komma i kontakt med Showroom mejlar du vår kundtjänst showroom@ehandel.se eller skickar ett brev till EhandelSE AB, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg.

1.3 Teknisk support tillhandahålls av vår kundtjänst efter bästa förmåga.

2. SHOWROOMS TJÄNSTER

2.1 Genom Tjänsten ger Showroom dig tillgång till digitala shoppingupplevelser, s.k. LiveShopping. På Webbplatsen kan du som besökare ta del av bl.a. streaming av LiveShopping videos från Showrooms kunder i realtid samt streaming av tidigare inspelade LiveShopping videos, vilka vid var tid finns tillgängliga på Webbplatsen.

2.2. Du kan använda delar av Tjänsten, som att bläddra och ta del av innehåll på Webbplatsen, utan att ha ett Showroom-konto. För vissa funktioner behöver du dock ett Showroom-konto. Se vidare om detta nedan.Vid användning av Tjänsten kan Showrooms kunder publicera rabattkoder eller länkar till andra webbplatser som drivs av Showrooms kunder, av annonsörer eller av annan tredje part, för att marknadsföra sina produkter och/eller tjänster till dig som besökare och användare. Showroom ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där eller som marknadsförs till dig på Webbplatsen. Se vidare under ”Showrooms Ansvar” nedan.

3. SHOWROOM-KONTO  

3.1 Med ett Showroom-konto kan du som användare gilla LiveShopping-videor och prenumerera/följa varumärken och kanaler som Showrooms kunder publicerar på Webbplatsen.  

3.2 När du skapar ett Showroom-konto ansvarar du för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv. Du har även en skyldighet att se till att ingen annan utnyttjar dina inloggningsuppgifter och du ska säkerställa att inloggningsuppgifterna skyddas från otillbörlig användning.

4. LIVESHOPPING-CHATT PÅ WEBBPLATSEN

4.1 När du som besökare eller användare tar del av LiveShopping-videos på Webbplatsen kan du välja att interagera med Showrooms kunder och dess programledare genom Showrooms LiveShopping-chatt (”Chatten”). Chatten tillhandahålls på Webbplatsen i anslutning till LiveShopping-videos med Showrooms kunder.

4.2 Möjligheten att använda dig av och interagera i Showrooms LiveShopping-chatt endast tillgänglig för de LiveShopping-videos som besökarna eller användarna tar del av på Webbplatsen i realtid. 4.3 Showrooms Villkor för Showrooms LiveShopping-chatt som finns publicerade på Webbplatsen framgår de regler och villkor som gäller då du använder dig av Chatten.

5. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNINGEN AV SHOWROOMS TJÄNST

5.1 Du kan använda Tjänsten i den utsträckning som är tillgänglig för dig, förutsatt att du följer dessa Användarvillkor och gällande lagstiftning. För användningen av Tjänsten finns dock vissa begränsningar.

5.2 Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt brott mot Användarvillkoren och medföra rätt för Showroom att utan förvarning omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsten. Showroom förbehåller sig rätten att, vid upprepade avtalsbrott, blockera relevant IP-nr och/eller kontokort från fortsatt användning av Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse kan även medföra skadeståndsskyldighet, inklusive skadestånd för upphovsrätten.

Upphovsrättsligt skyddat material

5.3  Tjänsten innehåller material som skyddas enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) hela eller delar av Tjänsten till allmänheten, kopiera hela eller delar av materialet eller på annat sätt använda Tjänsten för kommersiellt bruk. Du får inte heller kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder mot kopiering.

5.4 Sammanfattningsvis är det förbjudet att utan samtycke från Showroom göra hela eller delar av Tjänsten tillgänglig för allmänheten, oavsett på vilket sätt ett sådant tillgängliggörande sker.

5.5 Du får endast använda Tjänsten för eget och privat bruk och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt tillämplig lag. Kopiering för privat bruk får ske i enlighet med tillämplig lag.Övriga begränsningar

5.6 Du får inte heller

- Använda dig av Tjänsten eller materialet på Webbplatsen i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan användning om vi anser detta nödvändigt.

- Orsaka eller uppmana till felaktiga mätningar av genuint användarengagemang med Tjänsten eller manipulera statistik på Webbplatsen på annat sätt.

6. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Showroom tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Showroom garanterar inte att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott.

6.2 Showroom ansvarar inte för att användare som besöker Webbplatsen inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför Showrooms kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, närverks- och/eller andra kommunikationsfel, felhantering av besökare på Webbplatsen eller fel i besökarens utrustning).

6.3 Showroom kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort material från Tjänsten. Showroom har rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel underhåll.

7. SHOWROOMS RÄTTIGHETER OCH ANSVAR M.M.

7.1 Samtliga rättigheter förknippade med Tjänsten, med undantag från det material som Showrooms kunder tillhandahåller, tillkommer Showroom eller sådan tredje part med vilken Showroom har träffat avtal.

7.2 Showroom ansvarar inte för innehållet i det material som tillhandahålls av Showrooms kunder i Tjänsten. Detta betyder att det är Showrooms kunder som lagt upp innehållet på Webbplatsen som bär det fulla ansvaret för det innehåll som Showrooms kunder publicerar på Webbplatsen.

7.3 I Tjänsten, i LiveShopping-videos eller på Webbplatsen kan det förekomma länkar till andra webbplatser som drivs av Showrooms kunder, annonsörer eller av annan tredje part. Showroom ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där eller marknadsförs till besökare på Webbplatsen. Showroom har inget ansvar för eventuella genomförda köp, orderhantering eller leveranser som är ett resultat av din användning av Tjänsten. Vid eventuella frågor gällande order, leverans eller retur kontaktar du det företag som du beställde produkten av.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

8.1 I samband med att Showroom fullgör sina åtaganden enligt Användarvillkoren samt när sådana förbereds eller administreras kommer Showroom i regel behandla personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med vad som framgår av Showrooms personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på [ • ].

8.2 När du använder Tjänsten samlar vi in viss information via cookies. För mer information om vilken information vi samlar in via cookies, se vår [cookiepolicy].

9. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

9.1 Showroom har rätt att när som helst ändra Användarvillkoren. Sådan ändring kommuniceras genom att en uppdaterad version av Användarvillkoren publiceras på Webbplatsen. Showroom rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa villkor.

10. ÖVERLÅTELSE M.M.

10.1 Showroom äger rätt att sätta annat bolag i samma koncern, eller annat till Showroom närstående bolag, i sitt ställe. Detta innebär att Showrooms samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet övergår till angivet bolag utan några ytterligare åtgärder. Partsbyte sker genom att en uppdaterad version av Användarvillkoren publiceras på Webbplatsen. 

11. TVISTLÖSNING

11.1 På Användarvillkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Användarvillkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som domstol i första instans.

11.2 Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor. Tillämpningen av nämnda bestämmelse ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa Användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.