Användarvillkor

För företagskunder

EhandelSE AB tillhandahåller en tjänst som består av produktion och distribution av digitala shoppingupplevelser för konsumenter, s.k. LiveShopping. Tjänsten tillhandahålls under benämningen ”Showroom”. EhandelSE AB benämns i det följande ”Showroom”. Dessa villkor (”Villkoren”) gäller mellan Showroom och det företag som träffat avtal med Showroom (”Kunden”) när Kunden använder sig Showroom-plattformen och dess produkter, tjänster och funktioner som tillhandahålls via webbplatsen www.showroom.shopping (”Webbplatsen”). 

Villkoren gäller även för mobila webbplatser samt appar som Showroom tillhandahåller för IOS och Android, om inte annat uttryckligen framgår av särskilda villkor i sådan specifik tjänst.Genom att underteckna en särskild avtalshandling samtycker Kunden till att vara bunden av vid var tid gällande Villkor för användningen av Showroom-plattformen på Webbplatsen från och med avtalstidens början. Med begreppet ”Part” avses en av ovanstående parter och med begreppet ”Parterna” avses ovanstående parter tillsammans. Parternas avtal (”Avtalet”) utgörs av nämnda avtalshandling och Villkoren.

1. BAKGRUND

1.1 På Webbplatsen tillhandahåller Showroom en plattform för LiveShopping som bl.a. tillåter besökare på Webbplatsen över 16 år att ta del av videos och innehåll som Kunden har publicerat på Webbplatsen i realtid (”Tjänsten”).

1.2 Genom Tjänsten ges Kunden möjlighet att genom videos på Webbplatsen marknadsföra Kundens egna produkter och/eller tjänster riktade till konsumenter (”Liveshopping videos”). Dessa videos inkluderar bland annat ljud, grafik, foton, text, känneteckensanvändning (som handelsnamn, varumärken, företagsnamn och logotyper), interaktiva funktioner samt annat material som skapats av Kunden, gemensamt benämnt ”Kundens Material”.

1.3 På Webbplatsen kan besökare ta del av Kundens Material genom bl.a. streaming av Kundens LiveShopping videos i realtid samt streaming av Kundens tidigare inspelade LiveShopping videos, vilka vid var tid finns tillgängliga på Webbplatsen. Besökare på Webbplatsen har också möjlighet att interagera med Kunden genom en livechat i Kundens videos som publiceras på Webbplatsen.

2. TILLHANDAHÅLLARE AV TJÄNSTEN

2.1 Tjänsten tillhandahålls av EhandelSE AB, org. nr: 556861-7517.

2.2 Showroom kan nås via mejl showroom@ehandel.se eller brev till EhandelSE AB, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg.

3. SHOWROOMS TJÄNSTER

Allmänt

3.2 Samtliga rättigheter förknippade med Tjänsten, med undantag från Kundens Material, tillkommer Showroom eller sådan tredje part med vilken Showroom har träffat avtal. Showroom ansvarar inte för innehållet i Kundens Material. Detta betyder att det är Kunden som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret, närmare beskrivet under ”Kundens ansvar” nedan.

3.3 Showroom åtar sig att för Kundens räkning aktivera en företagsprofil, ett så kallat Eget Showroom, på Webbplatsen.

3.4 Efter förfrågan från Kunden kan Showroom anvisa Kunden en teknisk lösning som tillhandahålls av tredje part, vilken gör det möjligt för Kunden att skapa och publicera LiveShopping videos i Kundens Eget Showroom på Webbplatsen.

3.5 Under avtalsperioden kan Kunden fritt publicera ett obegränsat antal LiveShopping-videos i Kundens Eget Showroom. 

4. PUBLICERING AV KUNDENS MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN

4.1. Kunden ska leverera de videos/innehåll som Kunden önskar ska publiceras på Webbplatsen via ett särskilt angivet webbformulär. Leverans ska ske som elektronisk fil. Kunden står eventuella kostnader för leveransen av videos/innehåll till Showroom.

4.2. Kundens LiveShopping videos kan även efter Kundens önskemål streamas i realtid på Kundens webbplatser.

4.3. Beträffande upphovsrättsligt skyddat material (fotografier, texter och liknande) som Kunden kan komma att skicka in till Showroom eller själv gör tillgängligt inom ramen för Tjänsten, anses Kunden genom den åtgärden ge Showroom en rätt (licens) att använda materialet i Tjänsten och i Showrooms verksamhet utan begränsning i tid. Det kan t.ex. röra sig om fotografier eller rörligt innehåll (video) som utgör bidrag i tävling eller texter som publiceras i Kundens Eget Showroom.

5. INTERAKTION MELLAN KUNDEN OCH BESÖKARE PÅ WEBBPLATSEN

5.1 Interaktion mellan Kunden och besökare på Webbplatsen kan ske genom att besökare i chattforum kan ställa frågor direkt till Kunden. Interaktion sker i anslutning till videos som publiceras på Webbplatsen i realtid.

5.2 Vid användning av Tjänsten kan Kunden även publicera länkar till andra webbplatser som drivs av Kunden, annonsörer eller av annan tredje part, för att marknadsföra Kundens produkter och/eller tjänster.

5.3 Showroom ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där eller marknadsförs till besökare på Webbplatsen.

6. ANSVARET FÖR TJÄNSTENS INNEHÅLL

6.1 Showrooms ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkt skada eller förlust som är orsakad av vårdslöshet på Showrooms sida. Showrooms skyldighet att ersätta sådana skador ska dock inte överstiga ett belopp som motsvarar vad Showroom erhållit i ersättning enligt den särskilda avtalshandling under den tolvmånadersperiod som föregått den skadegörande handlingen. Dessa ansvarsbegränsningar gäller dock inte om skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåt på Showrooms sida.

6.2 Showroom är skyldig att i efterhand granska och ta bort sådant innehåll på Webbplatsen, inbegripet innehåll i Kundens Material, som är i strid med lag i enlighet med den s.k. BBS lagen (Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor eller radio- och tv-lagen (2010:696). Showroom förbehåller sig därutöver rätten att ta bort innehåll i Kundens Material som Showroom bedömer som olämpligt eller opassande.

6.3 Kunden ansvarar för att innehållet i Kundens Material följer gällande lagstiftning. Kunden garanterar att innehållet i Kundens Material inte innehåller uttalanden eller material vars offentliggörande kan föranleda skadestånds- eller straffansvar, vare sig för Kunden eller för Showroom, inbegripet att det i Kundens Material inte används ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande. 

6.4 . Kunden ska tillse att Kundens Material inte innehåller ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller pornografiska bilder. Kunden är vidare skyldig att säkerställa att Kundens Material inte har ett innehåll som avses i bestämmelserna om

1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,

2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,

3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,

4. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,

5. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller

6. brott enligt 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

6.5 . Kunden ansvarar för att Kunden erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande. Detta inbegriper inhämtande av nödvändiga tillstånd från upphovsmän och övriga medverkande till och i Kundens Material.

6.6. Vidare garanterar Kunden att den innehar äganderätten till, eller äger rätt att förfoga över, samtliga immateriella rättigheter till innehåll ingående i Kundens Material. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, bilder, musik och filmklipp.

6.7. Kunden åtar sig att hålla Showroom skadelöst såvitt avser skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, samt anspråk från tredje man i anledning av innehåll som publiceras i Kundens LiveShopping videos eller i samband med Kundens brott mot detta avtal.

6.8. Kunden är skyldig att säkerställa att tredje part med vilken Kunden träffat avtal, såsom influencers eller annan aktör som medverkar på innehåll som Kunden levererar till Showroom, är införstådda med och efterlever Kundens åtaganden enligt detta avtal.

7. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

7.1 Showroom tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Showroom garanterar inte att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott.

7.2 Showroom ansvarar inte för att användare som besöker Webbplatsen inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför Showrooms kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, närverks- och/eller andra kommunikationsfel, felhantering av besökare på Webbplatsen eller fel i besökarens utrustning).

7.3 Om brister eller avbrott i Tjänsten uppstår ska Showroom ges möjlighet att rätta dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Showroom har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel underhåll. 

8. MARKNADSFÖRING

8.1 Såvida inte Kunden meddelar Showroom annat, har Showroom rätt att använda Kundens namn och varumärke samt Kundens Material, t.ex. Kundens LiveShopping-videos, för att på Webbplatsen, i e-postmarknadsföring och i Showrooms ”Sociala Medier” marknadsföra Tjänsten och Kundens Material. Sociala Medier innefattar nätbaserade kommunikationskanaler, vilka tillåter användare att kommunicera direkt med varandra, såsom men inte begränsat till Facebook, Instagram (inklusive Instastory) och Linkedin.

8.2 Kunden är skyldig att säkerställa att rättighetshavare och tredje part med vilken Kunden träffat avtal, såsom influencers eller annan aktör som medverkar på innehåll som Kunden levererar till Showroom, är införstådda med att Showroom har rätt att använda Kundens Material för att marknadsföra Tjänsten enligt vad som angetts ovan. 

9. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING SAMT KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPSÄGNING

9.1 Avtalet gäller för den tid som anges i den särskilda avtalshandlingen som ingåtts mellan Parterna. Avtalet kan sägas upp i enlighet med vad som anges där.

9.2 Härutöver har Part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten i något väsentligt hänseende bryter mot Avtalet. Som ett väsentligt avtalsbrott ska till exempel anses att Kunden publicerar innehåll i Kundens Material som bryter mot avsnitt 6 ovan eller att Part vidtar åtgärd som kan få en påtagligt negativ effekt för den andra Parten.

9.3 Avtalet kan sägas upp till omedelbart upphörande av endera Part om den andra Parten försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion eller ackord, ställer in sina betalningar eller skäligen kan anses vara på obestånd.

9.4 Part som önskar säga upp Avtalet ska göra det skriftligen. 

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

10.1 I samband med att Showroom fullgör sina åtaganden enligt Avtalet samt när sådana förbereds eller administreras kommer Showroom i regel behandla personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med vad som framgår av Showrooms personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på [ • ]. 

11. SEKRETESS M.M.

Parterna åtar sig att hemlighålla företagshemlig information som Parterna får del av under avtalsperioden. Parterna åtar sig att inte använda sådan information i annat syfte än att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. Med företagshemlig information avses all information som inte är allmänt tillgänglig. Åtagandet gäller utan begränsning i tid. 

12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

12.1 Showroom har rätt att när som helst ändra Villkoren. Sådan ändring kommuniceras genom att en uppdaterad version av Villkoren publiceras på Webbplatsen. Showroom rekommenderar därför att Kunden regelbundet tar del av dessa Villkor.

13. ÖVERLÅTELSE M.M.

13.1 Parterna är överens om att Showroom äger rätt att sätta annat bolag i samma koncern, eller annat till Showroom närstående bolag, i sitt ställe. Detta innebär att Showrooms samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet övergår till angivet bolag utan några ytterligare åtgärder. Partsbyte sker genom att Showroom i skriftligt meddelande till Kunden informerar denne om att sådan rättighetsövergång har skett.

Kunden har inte rätt att utan Showrooms föregående skriftliga medgivande överlåta eller på annat sätt avhända sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. 

14. TVISTLÖSNING

14.1. På Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som domstol i första instans.